ZASI

INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

W DZIAŁALNOŚCI BEJERA FUND SP. Z O.O.

 

Data publikacji: 16.10.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2023 r.

 

Bejera Fund Sp. z o.o. jest podmiotem zarządzającym alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 681, ze zm.).

Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. Rozporządzenie SFDR). Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, spółka Bejera Fund Sp. z o.o. kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, zaś zarządzane przez nią alternatywne spółki inwestycyjne stanowią produkty finansowe.

Na potrzeby niniejszej informacji wyjaśnia się następujące definicje:

 • Spółka – Bejera Fund Sp. z o.o., będąca podmiotem zarządzającym alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy;
 • ASI – alternatywne spółki inwestycyjne, zarządzane przez Spółkę;
 • czynniki zrównoważonego rozwoju (czynniki ESG) – czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;
 • ryzyko dla zrównoważonego rozwoju – ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, tj. sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji ASI;
 • Rozporządzenie SFDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Oświadczenie dotyczące nie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (Art. 3 Rozporządzenia SFDR)

Spółka oświadcza, że nie przyjęła strategii dotyczącej wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do swojej działalności w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (i innych decyzji) dotyczących ASI.

Spółka zarządza ASI, kierując się interesem inwestorów oraz zapisami polityk i strategii inwestycyjnych poszczególnych ASI, które nie przewidują postanowień w zakresie ustalania, w jaki sposób sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem mogą wpływać na działalność gospodarczą Spółki, w tym na wartość inwestycji ASI. Spółka nie wyklucza jednak w niektórych przypadkach brania pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju wraz z innymi czynnikami, które decydują o ocenie atrakcyjności danej inwestycji, właściwymi dla określonych aktywów i strategii inwestycyjnej wykorzystywanej w zarządzaniu ASI. Na poziomie organizacyjnym Spółki, nie przyjęto jednak strategii określających sposób uwzględniania czynników ESG w zarządzaniu ASI.

 

Oświadczenie dotyczące nieuwzględniania przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych głównych niekorzystnych skutków tych decyzji dla czynników zrównoważonego rozwoju (Art. 4 Rozporządzenia SFDR)

Spółka oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących ASI, nie bierze pod uwagę żadnych głównych niekorzystnych skutków tych decyzji dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Obowiązujące polityki i strategie inwestycyjne zarządzanych ASI, stanowiące podstawę podejmowanych decyzji inwestycyjnych, nie uwzględniają mogącego powstać w wyniku lokowania ich środków, niekorzystnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, a zatem na kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, a także dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji lub przekupstwu.

Uzasadnieniem powyższego są przede wszystkim:

 • ograniczona dostępność danych niezbędnych do prowadzenia analiz w powyższym zakresie,
 • niewielka
 • wprowadzanie ASI do obrotu wyłącznie wśród wąskiego, zamkniętego grona inwestorów
 • dynamiczne zmiany regulacyjne w zakresie obszaru zrównoważonego rozwoju oraz brak utrwalonych standardów i praktyki w danym zakresie.

Spółka nie wyklucza jednak przyjęcia w przyszłości strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, w następujących przypadkach:

 • istotnej zmiany wielkości, charakteru i skali działalności prowadzonej przez Spółkę lub ASI,
 • wprowadzenia do oferty Spółki nowych alternatywnych spółek inwestycyjnych,
 • istotnej zmiany polityk lub strategii inwestycyjnych zarządzanych ASI,
 • zmian regulacyjnych w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • istotnych zmian w gronie inwestorów ASI.

 

Przejrzystość polityki wynagrodzeń (art. 5 Rozporządzenia SFDR).

W związku z faktem, że Spółka nie przyjęła strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, nie ustala się w ramach wewnętrznych regulacji Spółki szczególnych zasad wynagradzania osób odpowiedzialnych za wykonywaną przez Spółkę i ASI działalność, wspierających podejmowanie decyzji uwzględniających zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju (nie zapewnia się spójności regulacji w zakresie wynagradzania z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju).

Obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania są zgodne z zastosowanym przez Spółkę podejściem do zrównoważonego rozwoju.

 

Klasyfikacja ASI wg aspektów ESG

Spółka nie oferuje obecnie produktów finansowych, tj. nie zarządza alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, które:

 • integrują ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, tj. względem których Spółka w procesie inwestycyjnym, uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
 • promują aspekty środowiskowe lub społeczne (tzw. jasnozielone), względem których Spółka promuje w procesie inwestycyjnym aspekt środowiskowy, społeczny lub oba te aspekty (promowanie mogłoby polegać na informowaniu, stwierdzaniu lub wywoływaniu wrażenia, że inwestycje związane z daną ASI uwzględniają aspekt środowiskowy lub społeczny w warunkach realizowanej polityki inwestycyjnej, w tym poprzez umieszczanie takich informacji w jakichkolwiek materiałach marketingowych lub informacyjnych danej ASI, nawiązaywanie do standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju lub stosowanie określonego nazewnictwa bądź oznaczeń etc.),
 • mają na celu zrównoważone inwestycje (tzw. ciemnozielone), tj. względem których Spółka w procesie inwestycyjnym inwestuje wyłącznie w zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 2 pkt 17 Rozporządzenia SFDR.

 

Spółka na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany i praktyki rynkowe w obszarze ESG oraz nie wyklucza zmiany przedstawionego w tym zakresie stanowiska, o czym poinformuje zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi nadzorczymi.