RESTRUKTURYZACJA

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

MERGERS AND ACQUISITIONS

FINANSOWANIE

WSPARCIE W PROCESIE IPO

INWESTOWANIE

O NAS

Od wielu lat zajmujemy się restrukturyzacją przedsiębiorstw, pomagając im się rozwijać. Zrealizowaliśmy wiele projektów, które zakończyły się osiągnięciem założonych celów.

Restrukturyzacja to nie tylko rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa z płynnością, ale również usprawnianie wielu procesów, które przekładają się na wyższy wynik finansowy.

Ponadto poprzez BEJERA FUND Sp. z o.o. (ZASI) finansujemy lub poszukujemy finansowania dla podmiotów gospodarczych, w szczególności posiadających przejściowe kłopoty finansowe. Rozumiejąc potrzeby średnich przedsiębiorstw zapraszamy do współpracy podmioty, które chcą się rozwijać razem z nami.

Kolejnym etapem drogi biznesowej powinno być – po przekształceniu w spółkę akcyjną – wprowadzenie na giełdę i dalszy rozwój, w którym oczywiście będziemy partnerem.

Jeżeli ktoś będzie chciał przejść na zasłużony odpoczynek, pomożemy w zbyciu przedsiębiorstwa po satysfakcjonującej cenie, uwzględniając także sukcesję pokoleniową.

Restrukturyzacja

Wspieramy przedsiębiorstwa w odzyskaniu równowagi finansowej i operacyjnej zapobiegając ich niewypłacalności i likwidacji.
Po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz analizie procesów i finansów, przygotowujemy program restrukturyzacyjny obejmujący zarówno działalność operacyjną, jak i strukturę finansowania, który jest wdrażany po zatwierdzeniu przez Klienta. Celem przeprowadzanych zmian jest poprawa przepływów pieniężnych w krótkim okresie oraz odzyskanie rentowności w dalszym horyzoncie czasowym.

Dążymy do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw poprzez:
– optymalizację kosztów działalności,
– reorganizację nieefektywnych procesów,
– restrukturyzację aktywów,
– zmianę struktury kapitałowej,
– optymalizację zatrudnienia.

Podczas wdrożenia udzielamy wsparcia w zakresie:
– zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie,
– negocjowania z wierzycielami warunków spłaty zobowiązań,
– przygotowania propozycji układowych dotyczących umorzenia długów, odroczenia spłat lub konwersji długów na kapitały.

Usługi świadczymy w oparciu o ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, a od 1 stycznia 2016 roku również Prawo restrukturyzacyjne. W szczególności nowe prawo restrukturyzacyjne daje dużo większe możliwości restrukturyzacji układowych, a co za tym idzie dużo większą skuteczność zachowania przedsiębiorstwa i dalszego prowadzenia zyskownego biznesu.

W zależności od okoliczności, zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, przygotowujemy przedsiębiorstwa do postępowań o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

Usługi

Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw lub ich części, akcji spółek oraz projektów biznesowych.
Po zidentyfikowaniu celu wyceny, dobieramy właściwą metodologię i tworzymy model finansowy.
Wycenę sporządza osoba wpisana na listę biegłych sądowych.

Wycena może być przeprowadzana na potrzeby m.in.:
– zakupu lub sprzedaży biznesu,
– aportu do spółki,
– restrukturyzacji, postępowań spornych i układowych,
– zabezpieczenia wierzytelności,
– postępowań spadkowych,
– realizacji wymogów w zakresie rachunkowości,
– optymalizacji podatkowej.

Zajmujemy się także wyceną marki, znaku towarowego, patentów, technologii, know-how i koncesji.

Wspieramy Klienta w procesie fuzji lub przejęcia (Mergers and Acquisitions) albo kierujemy całym projektem zakupu.
Aktywnie poszukujemy spełniających kryteria podmiotów tworząc listę potencjalnych celów transakcji zakupu. Zdobywamy informacje na temat podmiotu, przygotowujemy jego wycenę oraz strategię negocjacji. Przeprowadzamy badanie due diligence obejmujące obszary: biznesowy, finansowy i prawno-podatkowy, którego wynikiem jest raport prezentujący jego wyniki oraz zidentyfikowane zagrożenia i ryzyka. Komunikujemy się z potencjalnymi podmiotami przejęcia, organizujemy spotkania mające doprowadzić do złożenia oferty zakupu.

Analogicznie udzielamy kompleksowego wsparcia w procesie sprzedaży Spółki / pozyskania kapitału.
Pomagamy wybrać optymalną formę wykupu oraz zbudować strukturę finansowania transakcji. Aktywnie poszukujemy potencjalnych inwestorów branżowych lub finansowych. Dokonujemy wyceny przedmiotu sprzedaży oraz przeprowadzamy kompleksowe badanie due diligence. Po uzgodnieniu oczekiwanych warunków transakcji przygotowujemy argumentację przydatną podczas negocjacji. Komunikujemy się z potencjalnymi inwestorami i pomagamy prowadzić negocjacje do chwili podpisania umowy sprzedaży lub umowy inwestycyjnej.

Wspieramy firmy przy pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania biznesu.

Pomagamy opracować biznes plan i na podstawie modelu finansowego oraz oczekiwanych warunków pozyskania kapitału dłużnego, wybieramy formy i strukturę finansowania
(np. kredyt bankowy, emisja obligacji)
i poszukujemy potencjalnych dawców kapitału.

Komunikujemy się z potencjalnymi inwestorami i pomagamy prowadzić negocjacje do momentu podpisania umowy z instytucją finansową.

Udzielamy także wsparcia Klientowi w procesie emisji obligacji.

Wspieramy Klienta we wszystkich etapach procesu wejścia na giełdę (Initial Public Offering). Jeżeli prawidłowo sporządzona strategia finansowa pozyskania kapitału prowadzi do decyzji o wejściu na giełdę, tworzymy plan i harmonogram przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej.
Dostarczamy informacje potrzebne do podjęcia decyzji o wyborze rynku i odpowiedniego momentu debiutu giełdowego.
Wskazujemy konieczne działania o charakterze formalno-prawnym.
Organizujemy współpracę z domem maklerskim, kancelarią prawną, biegłym rewidentem i innymi podmiotami zaangażowanych w przeprowadzenie oferty publicznej.
Pomagamy w tworzeniu wizji marketingowej oferty wskazującej na wyróżniające cechy spółki.
Przeprowadzamy kompleksowe badanie due diligence, które jest podstawą do przygotowania wyceny spółki i ustalenia ceny emisyjnej akcji.
Bierzemy czynny udział w budowie księgi popytu.
Prognozujemy zainteresowanie ofertą, koszty emisji i inne związane z IPO.
Sporządzamy prospekt emisyjny lub dokument informacyjny.
Inicjujemy niezbędne do wprowadzenia zasady ładu korporacyjnego oraz dobre praktyki.

BEJERA FUND Sp. z o.o. posiada wpis na listę Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI).

Strategia inwestycyjna opiera się na inwestowaniu w akcje, obligacje i udziały spółek mających problemy z płynnością finansową, wymagających restrukturyzacji oraz w projekty venture capital. Fundusz operuje w Europie, przede wszystkim w Polsce i jest skierowany do zaufanych inwestorów dysponujących minimalną kwotą 100.000 złotych. Polityka inwestycyjna obejmuje okres 3-5 lat.