ASI P4

INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

W DZIAŁALNOŚCI BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P4 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna

 

Data publikacji: 16.10.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2023 r.

 

BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P4 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”) jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 681, ze zm.), zarządzaną przez Bejera Fund Sp. z o.o.

Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. „Rozporządzenie SFDR”). Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Spółka jest kwalifikowana jako produkt finansowy, zaś Bejera Fund Sp. z o.o. jest uczestnikiem rynku finansowego. Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązków w zakresie ujawniania informacji dotyczących aspektów ESG na poziomie produktu finansowego.

Na potrzeby niniejszej informacji ustala się następujące definicje:

  • czynniki zrównoważonego rozwoju”, „czynniki ESG” – oznaczają̨ czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR (zgodnie z poniższą definicją), tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;
  • „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” – oznacza ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, tj. sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i innych decyzji dotyczących Spółki nie wprowadza się ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i nie przyjmuje się strategii w zakresie ustalania, w jaki sposób ryzyka te mogą wpływać na działalność gospodarczą Spółki, w tym na wartość jej inwestycji.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków decyzji dla zrównoważonego rozwoju

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i innych decyzji dotyczących Spółki nie bierze się pod uwagę głównych niekorzystnych skutków tych decyzji dla czynników zrównoważonego rozwoju, co jest uzasadnione:

  • ograniczoną dostępnością̨ danych niezbędnych do prowadzenia analiz w powyższym zakresie,
  • niewielką skalą działalności prowadzonej przez Spółkę,
  • wąskim gronem inwestorów Spółki, oraz
  • dynamicznymi zmianami regulacyjnymi w zakresie obszaru zrównoważonego rozwoju oraz braku utrwalonych standardów i praktyk w danym zakresie.

Klasyfikacja Spółki wg aspektów ESG – przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz w zakresie zrównoważonych inwestycji

Spółka nie promuje aspektów środowiskowych ani społecznych oraz nie ma na celu zrównoważonych inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. Inwestycje w ramach Spółki nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo lub społecznie działalności gospodarczej.