ASI P1

Ogłoszenie Zarządu BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

21.11.2023 Warszawa

Spółka BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zygmunta Vogla 8,  wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000822541 , posiadającej NIP 9512496316 , REGON 385285895, o kapitale zakładowym w wysokości 1.325.000  złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w całości opłaconym, działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.)  , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna na dzień 19.12.2023 roku

W Warszawie ,  adres: Rondo Daszyńskiego 2b , 00-843, na godz. 10:00

 

Szczegółowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki;
 6. Wolne głosy i wnioski;
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

 

______________________________________________________________________

INFORMACJE NA TEMAT ASPEKTÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

W DZIAŁALNOŚCI BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna

 

Data publikacji: 16.10.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2023 r.

 

BEJERA FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P1 Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („Spółka”) jest alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 681, ze zm.), zarządzaną przez Bejera Fund Sp. z o.o.

Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. „Rozporządzenie SFDR”). Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.

Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia SFDR, Spółka jest kwalifikowana jako produkt finansowy, zaś Bejera Fund Sp. z o.o. jest uczestnikiem rynku finansowego. Niniejsze informacje stanowią realizację obowiązków w zakresie ujawniania informacji dotyczących aspektów ESG na poziomie produktu finansowego.

Na potrzeby niniejszej informacji ustala się następujące definicje:

 • czynniki zrównoważonego rozwoju”, „czynniki ESG” – oznaczają̨ czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 Rozporządzenia SFDR (zgodnie z poniższą definicją), tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu;
 • „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” – oznacza ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR, tj. sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i innych decyzji dotyczących Spółki nie wprowadza się ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i nie przyjmuje się strategii w zakresie ustalania, w jaki sposób ryzyka te mogą wpływać na działalność gospodarczą Spółki, w tym na wartość jej inwestycji.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków decyzji dla zrównoważonego rozwoju

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i innych decyzji dotyczących Spółki nie bierze się pod uwagę głównych niekorzystnych skutków tych decyzji dla czynników zrównoważonego rozwoju, co jest uzasadnione:

 • ograniczoną dostępnością̨ danych niezbędnych do prowadzenia analiz w powyższym zakresie,
 • niewielką skalą działalności prowadzonej przez Spółkę,
 • wąskim gronem inwestorów Spółki, oraz
 • dynamicznymi zmianami regulacyjnymi w zakresie obszaru zrównoważonego rozwoju oraz braku utrwalonych standardów i praktyk w danym zakresie.

Klasyfikacja Spółki wg aspektów ESG – przejrzystość w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz w zakresie zrównoważonych inwestycji

Spółka nie promuje aspektów środowiskowych ani społecznych oraz nie ma na celu zrównoważonych inwestycji w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. Inwestycje w ramach Spółki nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo lub społecznie działalności gospodarczej.